Reklama: Partnerzy:

Ogólne zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Chorzowianin 2011-03-25
Kto i na jakich warunkach może się starać o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej?
Ogólne zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
1) O przyjęcie do klasy I szkół ponadgimnazjalnych mogą się starać absolwenci gimnazjum.
2) Kandydat może się ubiegać o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
3) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (w roku szkolnym 2010/11 są to: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od innych kryteriów.
4) Kandydaci do szkół i klas sportowych dostarczają do szkoły opinię trenera lub instruktowa prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców. Zaliczają też próby sprawności fizycznej określone przez szkolną komisję. Sprawdzian musi sie odbyć do 7 czerwca 2011 r.
5) Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do dokumentów dołączają zaświadczenie lekarskie (lub oświadczenie rodziców) o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (brak dokumentu skutkuje skreśleniem z listy przyjętych kandydatów).
6) Kandydaci do szkół zawodowych (młodociani pracownicy) dołączają do podania również umowę o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
7) W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej). Inne kryteria ex aequo każda szkoła podaje w swojej ofercie.
8) Uczniów przyjmuje się do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
W województwie śląskim obowiązuje Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ-41010/1/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (...) oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2011/2012

TERMINY
1) do 28 lutego 2011 r. – dyrektor podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć
2) od 09 maja do 20 czerwca 2011 r. do godz. 12.00 – wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podania składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)
3) do 07 czerwca 2011 r. – może być przeprowadzona próba sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych
4) od 22 do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 – dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)
5) 01 lipca 2011 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
6) do 05 lipca 2011 r. do godz. 12.00 – potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy w celu nauki zawodu oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
7) 06 lipca 2011 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach
8) Od 06 lipca do 31 sierpnia 2011 r. – składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, czyli rekrutacja uzupełniająca.
9) 31 sierpnia 2011 r. – zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 3 punkty

19  punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry – 16 punktów

celujący – 19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19  punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19  punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19  punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:

- za jeden tytuł – 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12  punktów

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. (Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów na jedno najwyżej punktowane osiągnięcie)

 

5 punktów

I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt

II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt

III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt

 

 

 

 

 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

 

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. (Zajęcia wskazuje każda szkoła przy naborze do konkretnego oddziału)

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą
Jeśli kandydat ukończył za granicą szkołę równorzędną polskiemu gimnazjum, jest przyjmowany do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Nie bierze on udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci – absolwenci gimnazjów z lat poprzednich
Jeśli kandydat ukończył gimnazjum w latach wcześniejszych i podlega obowiązkowi nauki, może uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w Decyzji Kuratora na rok szkolny 2011/2012.

Kandydaci niepełnosprawni
Kandydaci niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej) dołączają je do podania o przyjęcie do szkoły.

UWAGA
- Nieprzekazanie zaświadczenia (oświadczenia) o stanie zdrowia kandydatów do kształcenia zawodowego oraz umowy o pracę (zaświadczenia od pracodawcy) w terminie podanym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych kandydatów.
- Nieprzekazanie w terminie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

W związku z w/w terminami i obowiąkami związanymi z rekrutacją zaleca się kandydatom nieplanowanie wyjazdów wakacyjnych przed zakończeniem rekrutacji.

W związku z naborem elektronicznym
Uczniowie chorzowskich gimnazjów będą rejestrowani do systemu rekrutacji elektronicznej w macierzystych gimnazjach – tam też otrzymają identyfikator i hasło, za pomocą którego będą mogli korzystać z systemu.
Strona internetowa do przeglądania ofert wszystkich szkół w województwie biorących udział w rekrutacji elektronicznej i do logowania się w systemie: www.slaskie.edu.com.pl

W ofercie poszczególnych szkół chorzowskich podajemy ich strony internetowe, gdzie kandydat znajdzie pełną informację o każdej szkole – także o jej wyposażeniu, historii, tradycjach, osiągnięciach uczniów.
 

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.