Reklama: Partnerzy:

Zeznanie podatkowe przez internet

Chorzowianin 2011-03-02
Z początkiem 2011 roku poszerzony został katalog usług w zakresie składania deklaracji, zeznań podatkowych i wniosku w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zeznanie podatkowe przez internet
Jednakże podobnie jak w roku ubiegłym podatnicy mogą swoje zeznanie podatkowe wysłać przez Internet podpisując je tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak również bez posiadania tego podpisu.
Podatnicy muszą najpierw pobrać interaktywny formularz zeznania podatkowego ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop.
Następnie wprowadzić w poszczególnych pozycjach formularza prawidłowe dane dotyczące rozliczenia rocznego podatnika. Po wprowadzeniu prawidłowych danych podatnicy muszą podpisać zeznanie podatkowe, w przypadku nieposiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego podając imię, nazwisko, NIP, PESEL, datę urodzenia i kwotę przychodu z rozliczenia za rok 2009 (w przypadku, gdy za rok 2009 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero)) i wówczas mogą je wysłać.
Po wysłaniu zeznania podatkowego przez Internet podatnicy otrzymają numer referencyjny, który umożliwia identyfikację zeznania i automatyczne lub ręczne pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
Zatem otrzymany numer referencyjny podatnicy muszą następnie wpisać w polu do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
Urzędowego Potwierdzenie Odbioru (UPO) stanowi dowód potwierdzający wysłanie zeznania podatkowego w formie elektronicznej i potwierdza termin złożenia zeznania do urzędu skarbowego, zatem trzeba je zapisać na dysku komputera lub na przenośnym dysku lub po prostu je wydrukować i zachować.
Prawidłowo złożone zeznanie podatkowe uzyskuje status 200 tzn. „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”

Każde następne zeznanie podatkowe za ten sam rok w wersji elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego, zawierające NIP identyczny z NIP z zeznania złożonego wcześniej będzie odrzucone, a podatnik otrzyma komunikat o złożeniu wcześniej zeznania. Odrzucone zostanie również złożone zeznanie podatkowe bez podpisu kwalifikowanego w przypadku, gdy podatnik wcześniej złożył odpowiednie zeznanie za ten sam rok z podpisem kwalifikowanym.
Możliwe jest składanie korekt zeznań podatkowych, także wtedy gdy zeznanie złożone zostało w wersji papierowej – w odniesieniu do okresów i rodzajów deklaracji co do których istnieje możliwość złożenia w wersji elektronicznej bez użycia bezpiecznego kwalifikowanego podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W dalszym ciągu do zeznań podatkowych nie będzie można dołączać wszystkich załączników. Załączniki, które nie mogą być dołączone do formularzy zeznań składanych w wersji elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego to: formularz NIP-1
i NIP-3 oraz sprawozdanie finansowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej i certyfikat rezydencji.

Przesłane drogą elektroniczną zeznania podatkowe opatrzone podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu mogą być złożone przez podatnika lub jego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo składa się (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej, na formularzu UPL-1, do właściwego w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników urzędu skarbowego.
Nie ma takiego obowiązku jeżeli w latach wcześniejszych takie pełnomocnictwo UPL-1 lub dokumenty ZAW-E1 i ZAW-E2 zostały już złożone jak również dokonano ich aktualizacji i nadal obowiązują.
W przypadku składania deklaracji podpisywanych przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez pełnomocników podatników wprowadzona zostanie istotna zmiana polegająca na weryfikowaniu pełnomocnictw już na etapie składania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
W przypadku braku pełnomocnictwa w Aplikacji Urzędnika – deklaracja zostanie odrzucona z komunikatem „Brak ważnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji”.

W przypadku zeznań podatkowych opatrzonych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu od dnia 1.01.2011 r. może złożyć jedynie podatnik. Brak jest możliwości złożenia zeznania przez pełnomocnika podatnika – taka możliwość istnieje w wersji papierowej lub z podpisem kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu, z wyjątkiem zeznań składanych przez małżonków.

Inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011 roku. Podatnicy mogą złożyć zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36
wspólnie z małżonkiem, bez konieczności złożenia przez drugiego małżonka pełnomocnictwa (UPL -1) do podpisania przez podatnika zeznania podatkowego.

Podpis elektroniczny nieweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do opatrywania zeznań podatkowy, oparty jest na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego zeznanie: numer NIP, imię (pierwsze), nazwisko, numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składane jest zenanie podatkowe w formie elektronicznej, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składane jest zenanie podatkowe w formie elektronicznej nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2009 uważa się:
· kwotę z poz. 84 z zeznania PIT-36 za rok podatkowy 2009 albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu występował jako małżonek,
· kwotę z poz. 24 lub poz. 29 z zeznania PIT-36L za rok podatkowy 2009,
· kwotę z poz. 62 z zeznania PIT-37 za rok podatkowy 2009 albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu występował jako małżonek,
· kwotę z poz. 25 z zeznania PIT-38 za rok podatkowy 2009,
· kwotę z poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2009 ( PIT-40), oraz
· kwotę z poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2009 (PIT-40A).

Pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu świadczy Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Telefon (22) 694 49 74; e-mail:
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl :
Pomoc w sprawie procedur składania deklaracji można uzyskać w serwisie internetowym www.e-deklaracje.gov,pl : Instrukcje lub FAQ, a także dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej na numery: z telefonu stacjonarnego 0 801 055 055 oraz z telefonu komórkowego (22) 330 0330.INFORMATOR PODATNIKA
Odc. 1. Rozliczenie podatkowe za 2010 rok
Odc. 2. Formularze zeznań podatkowych za 2010 rok
Odc. 3. Samodzielnie lub za pośrednictwem płatnika
Odc. 4. Źródła przychodów
Odc. 5. Podstawa opodatkowania i skala podatkowa na 2010 r.
Odc. 6. Odliczenia od dochodu
Odc. 7. Odliczenia od podatku
Odc. 8. Ulgi mieszkaniowe
Odc. 9.Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
Odc. 10. Zeznanie podatkowe przez internet
Odc. 11. Przypomnienia
 
Opracowała: Renata Miękina-Mika, Zastępca Naczelnika Urząd Skarbowy w Chorzowie

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.